najdi

Notarka Nataša Stanonik

ID:

Dvorana 4 osrednji del

ZAPRTO Odpiralni čas
Odprto 09:00-12:00 in 13:00-16:00
Odprto 09:00-12:00 in 13:00-16:00

Notar nudi širok nabor pravnih storitev, namenjenih gospodarskim subjektom, podjetnikom in državljanom.

Gospodarskim subjektom in podjetnikom notar tako nudi med drugim: 

 • ustanovitev novih gospodarskih družb vseh statusnih oblik (sestava vseh predpisanih notarskih in zasebnih listin, izjav, soglasij, overitve podpisov …), 
 • ureditev vseh statusnih sprememb (spremembe zakonitih zastopnikov družbe, doregistracije, spremembe firme, sedeža ali poslovnega naslova, dokapitalizacije, konverzije terjatev v osnovni kapital, spremembe aktov in družbenih pogodb ….), 
 • statusna preoblikovanja (združitve, delitve, preoblikovanja), 
 • pripravo sklepov enoosebne d.o.o. in zapisnika skupščine več osebne d.o.o., 
 • pripravo zapisnika skupščine d.d., 
 • prenose poslovnih deležev, 
 • zastave poslovnih deležev ter sporazumi o zavarovanju terjatev, 
 • pripravo vseh listin v postopkih prenehanja družb (prenehanje po skrajšanem postopku, postopek likvidacije), 
 • postopke zaradi insolventnosti (preventivno prestrukturiranje, postopek poenostavljene prisilne poravnave), 
 • vpise v sodni in poslovni register AJPES. 

Nekaj ključnih pravnih storitev, ki jih notar nudi prebivalstvu: 

 • Sestava javnih listin o pravnih poslih in izjavah volj (notarskih zapisov, zapisnikov in potrdil),  
 • sestava izvršljivih notarskih zapisov, ki predstavljajo izvršilni naslov,
 • overitve podpisov na listinah in overitve prepisov,
 • sestava prodajne pogodbe za nepremičnine,  
 • sestava drugih civilnopravnih pogodb (darilne pogodbe, izročilne pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o preužitku, služnostnih pogodb, zastavnih pogodb …),
 • potrditve kreditnih pogodb ter sestava sporazumov o zavarovanju terjatve,
 • sestava vseh družinsko pravnih pogodb (sporazum o razdelitvi premoženja, sporazum o razvezi, pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, sporazum o preživljanju),
 • vpisi v zemljiško knjigo,
 • urejanje dednih in zapuščinskih zadev, 
 • sestava in hramba oporok,
 • hramba listin in denarja.
notarska pisarna

Ponedeljek

09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Torek

09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Sreda

09:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Četrtek

09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Petek

09:00 - 12:00 13:00 - 14:00

Ponudniki | Ljubljana | raziskuj | Notarska pisarna |

Akcije in popusti

Katalog

Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.

Dogodki

Inspiracija

Kje se nahajamo?