najdi

Notarka Nataša Stanonik

ID:

Dvorana 4 osrednji del

ZAPRTO Odpiralni čas
Zaprto Odpiralni čas
Zaprto Odpiralni čas

Notar nudi širok nabor pravnih storitev, namenjenih gospodarskim subjektom, podjetnikom in državljanom.

Gospodarskim subjektom in podjetnikom notar tako nudi med drugim: 

 • ustanovitev novih gospodarskih družb vseh statusnih oblik (sestava vseh predpisanih notarskih in zasebnih listin, izjav, soglasij, overitve podpisov …), 
 • ureditev vseh statusnih sprememb (spremembe zakonitih zastopnikov družbe, doregistracije, spremembe firme, sedeža ali poslovnega naslova, dokapitalizacije, konverzije terjatev v osnovni kapital, spremembe aktov in družbenih pogodb ….), 
 • statusna preoblikovanja (združitve, delitve, preoblikovanja), 
 • pripravo sklepov enoosebne d.o.o. in zapisnika skupščine več osebne d.o.o., 
 • pripravo zapisnika skupščine d.d., 
 • prenose poslovnih deležev, 
 • zastave poslovnih deležev ter sporazumi o zavarovanju terjatev, 
 • pripravo vseh listin v postopkih prenehanja družb (prenehanje po skrajšanem postopku, postopek likvidacije), 
 • postopke zaradi insolventnosti (preventivno prestrukturiranje, postopek poenostavljene prisilne poravnave), 
 • vpise v sodni in poslovni register AJPES. 

Nekaj ključnih pravnih storitev, ki jih notar nudi prebivalstvu: 

 • Sestava javnih listin o pravnih poslih in izjavah volj (notarskih zapisov, zapisnikov in potrdil),  
 • sestava izvršljivih notarskih zapisov, ki predstavljajo izvršilni naslov,
 • overitve podpisov na listinah in overitve prepisov,
 • sestava prodajne pogodbe za nepremičnine,  
 • sestava drugih civilnopravnih pogodb (darilne pogodbe, izročilne pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o preužitku, služnostnih pogodb, zastavnih pogodb …),
 • potrditve kreditnih pogodb ter sestava sporazumov o zavarovanju terjatve,
 • sestava vseh družinsko pravnih pogodb (sporazum o razdelitvi premoženja, sporazum o razvezi, pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, sporazum o preživljanju),
 • vpisi v zemljiško knjigo,
 • urejanje dednih in zapuščinskih zadev, 
 • sestava in hramba oporok,
 • hramba listin in denarja.
notarska pisarna

Ponedeljek

09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Torek

09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Sreda

09:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Četrtek

09:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Petek

09:00 - 12:00 13:00 - 14:00

Ponudniki | Ljubljana | raziskuj | Notarska pisarna |

Akcije in popusti

Akcijski izdelki

Dogodki

Spoznajte BTC City Market

Priljubljeni oddelki BTC City Marketa:

Inspiracija

Kje se nahajamo?