Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v družbi BTC, d. d.

I. KDO JE UPRAVLJAVEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV IN KJE LAHKO DOBITE VEČ INFORMACIJ V ZVEZI S TEM?

Upravljavec je BTC, d. d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju BTC). Več o obdelavi vaših osebnih podatkov najdete na povezavi www.btc-city.com/videonadzor, lahko pa se obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov prek e-poštnega naslova [email protected].

II. KATERE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO?

Pri izvajanju videonadzora se obdeluje videoposnetek osebe, ki se je v določenem času nahajala v zornem kotu videokamere, nameščene na objektih BTC, ter datum in ura videoposnetka.

III. KAKŠEN JE NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN NA KATERI PRAVNI PODLAGI SE TI OBDELUJEJO?

Videonadzor se na podlagi 76.–80. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov 2 (Uradni list RS, št. 163/22) izvaja za potrebe zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja na območjih in v objektih, ki jih upravlja družba BTC, d. d., v svojem imenu ali imenu ostalih lastnikov.

IV. VIRI IN PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV

Družba BTC, d. d., podatke o videonadzoru tvori sama. Prejemniki podatkov so na njihovo upravičeno zahtevo državni organi (npr. sodišča, policija) in ostali upravičenci.

 V. OBSEG OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Obseg obdelave je odvisen od tega, koliko časa se posameznik zadržuje v območju, ki je videonadzorovano.

Z videonadzorom se spremlja živa slika in ustvarja arhiv, ostalih posebnih obdelav v zvezi z videonadzorom ni. Zvočne intervencije v primeru spremljanja žive slike ni.

VI. OBVESTILO O AVTOMATIZIRANEM SPREJEMANJU ODLOČITEV

Na podlagi določbe 13. in 22(2)(a) člena GDPR vas obveščamo, da BTC pri izvajanju videonadzora ne izvaja avtomatiziranega odločanja in ne oblikuje profilov.

VII. ČAS HRAMBE PODATKOV

Podatki se hranijo največ 180 dni.

VIII. PRAVICE POSAMEZNIKA

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora in pravico do prenosljivosti podatkov.

Splošna uredba vam daje vrsto pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki so urejene v določbah od 15. do 22. člena. Na podlagi pravice do seznanitve se lahko seznanite s svojimi podatki skladno in pod pogoji iz 15. člena Splošne uredbe. Pri tem želimo posebej pojasniti, da se upravičenost uveljavitve pravice do izbrisa podatkov iz 17. člena Splošne uredbe v povezavi z vašimi posnetki vedno presoja skladno s VII. točko tega dokumenta.

Pravice iz te točke uveljavljate, tako da zahtevo podate v tajništvu PE Ljubljana, Grška ulica 3, 1000 Ljubljana, lahko jo pošljete po pošti na naslov BTC, d. d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, ali na e-poštni naslov: [email protected].

O zahtevku bo, razen v izjemnih primerih, odločeno v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.

Seznanjamo vas, da imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov oziroma pri Informacijskem pooblaščencu (IP) na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

IX. PRENOS V TRETJE DRŽAVE

Prenos v tretje države se odvija zgolj in v obsegu, kot je dovoljeno z zakonom oziroma ob uporabi ustreznih zaščitnih ukrepov, navedenih v 46.2.(c) členu GDPR v skladu s Standardnimi pogodbenimi določili za prenos osebnih podatkov v tretje države v skladu z GDPR, določenih z izvedenimi sklepi Komisije EU 2021/914, z dne 4. 7. 2021.